Taisyklės ir sąlygos

Home / Taisyklės ir sąlygos

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS (atnaujinta 01.01.2021)

1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

1.1. “Studijų tarpininkas” įsipareigoja:

1.1.1. Pateikti geriausią studijų pasiūlymą pagal kliento nurodytus pageidavimus, bei kliento asmenines savybes, bei įgūdžius.

1.1.2. Tarpininkauti tarp mokymo įstaigos ir kliento.

1.1.3. Informuoti apie studijų vizos reikalavimus, bei aplikuoti studento vizai kliento vardu, pagal iš anksto pateiktus dokumentus bei suderintą studijų programą. Suteikti visą reikiamą informaciją apie paslaugą bei galimas pasėkmes.

1.1.4. Studijų tarpininkas neatsako už klaidingai ar melagingai pateiktus duomenis. Įtarus jog klientas vyksta užsiimti neteisėta veikla studijų tarpininkas be įspėjimo informuoja Lietuvos Respublikos teisėsaugą bei Australijos imigracijos bei federalinę tarnybą. Klientas įsipareigoja sumokėti $2000 AUD už nuslėptą informaciją, t.y. teistumą, migracijos istoriją, netikrus dokumentus, gimynystės ryšius su Australijoje gyvenančiais artimaisiais.

1.1.5. Studijų tarpininkas negarantuoja teigiamo vizos atsakymo iš Australijos imigracijos tarnybos, bei neatsako už kliento patirtus nuostolius neigiamo vizos atsakymo atveju ar dėl asmeninių priežasčių neįvykdytos sutarties ir įsipareigojimų su paslaugų teikėjais.

1.1.6. Studijų tarpininkas įsipareigoja kliento vardu atsiskaityti su trečiomis šalimis iš anksto, elektroniniu paštu suderinus sąlygas bei finansinius įsipareigojimus. Klientas privalo sekti pinigų perlaidos instrukcijas, nurodytas el.pašte bei atlikus pavedimą, nusiųsti reikalingus dokumentus(jeigu prašoma) kaip pateikiama instrukcijose. Klientas įsipareigoja pervesti pinigus į studijų tarpininko nurodytą banko sąskaitą. Studijų tarpininkas neatsako ir nekompensuoja nuostolių klientui atlikus pavedimą į neteisingą sąskaitą.

1.1.7. Kliento asmens duomenis naudoti tik studijų organizavimo ir vizos dokumentų forminimui. Konfidenciali informacija bei duomenys pateikti dokumentuose yra saugomi bei yra sunaikinami kliento prašymu arba po paslaugų suteikimo. Studijų tarpininko sukurta paskyra https://online.immi.gov.au sukurta kliento vardu yra studijų tarpininko darbo įrankis bei nuosavybė.

1.2. Klientas įsipareigoja:

1.2.1. Laisva valia pasirinkti studijų programą ar paslaugą.

1.2.2. Pateikti asmens dokumentus bei visą reikalingą informaciją, pagal studijų tarpininko pateiktas rekomendacijas.

1.2.3. Perskaityti visus studijų tarpininko bei pasirinktos mokymo įstaigos pateiktus dokumentus, pasirašyti ar kitaip patvirtinti kai to yra reikalaujama. Klientas pasirašydamas sutartį su mokslo įstaiga, savo parašu patvirtina jog pretenzijų dėl studijų pasirinkimo “studijų tarpininkui” neturi.

1.2.4. Atsiskaityti tiesiogiai su mokymo įstaigomis iš anksto suderintą sumą, arba pasinaudoti studijų tarpninko partnerių paslaugomis nurodytomis 1.1.6 punkte.

1.2.5. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos aprašo (Žin., 2002, Nr. 23-858).

1.2.6. Klientas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus naudos gavėjus, kad dokumentų tvarkymo procesai yra organizuojami tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi klientai ar susiję asmenys privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

1.2.7. Vizos negavimo/nutraukimo ar paslaugų nutraukimo/tarpininko keitimo atveju  klientas įsipareigoja kompensuoti studijų tarpininkui 300EUR/460AUD tarpininkavimo paslaugos mokestį. Mokestis automatiškai nuskaičiuojamas nuo klientui grąžintinos studijų ar privalomojo sveikatos draudimo sumos arba grąžinant įmokas už studijas ir draudimą, nuskaičiuojama 22 Aud už tarptautinio pervedimo mokestį. Jeigu tokia kompensacijos forma neįmanoma, klientas įsipareigoja pervesti sumą per 15dienų nuo laiško gavimo, į banko sąskaitą nurodytą ant pateiktos paslaugų nutraukimo (cancelation fee) sąskaitos.

2. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ.

2.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal kliento protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį klientas galėjo turėti, studijų tarpininkas privalo atlyginti klientui nuostolius. Studijų tarpininkas ar asmuo, kurio pagalba studijų tarpininkas naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
2.2. dėl netinkamo sutarties įvykdymo kaltas klientas (1.2 punkto sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys);
2.3. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio studijų tarpininkas nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
2.4. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio studijų tarpininkas ar asmuo, kurio pagalba studijų tarpininkas naudojosi, atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
2.5. Studijų tarpininkas neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinės atsakomybės už žalą, padarytą klientui, jeigu žala padaroma dėl studijų tarpininko tyčios ar didelio neatsargumo.

3. BENDROSIOS SĄLYGOS.

3.1. Kliento teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių gynimo įstatymas, Reklamos įstatymas, Turizmo įstatymas bei kiti įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai bei ši sutartis.
3.2. Paslaugų teikimo metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar neįvykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos studijų tarpininko atstovui arba vadovui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos raštu. Nepavykus konflikto išspręsti, pretenzijas studijų tarpininkui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo studijų pradžios; studijų tarpininkas privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos bei Australijos įstatymų nustatyta tvarka.
3.3. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu. Paslaugų teikimo administracinis mokestis 150 Aud (100EUR) yra negrąžinamas.
3.4. Sutartis sudaryta ir laikoma galiojančia klientui užpildžius anketą pavadinimu “APLIKUOTI STUDIJŲ VIZAI” ir pažymėjus varnele “Su taisyklėmis bei sąlygomis sutinku”.
3.5. Studijų tarpininkas, “Svajonių Australija”, nėra įdarbinimo agentūra todėl neįsipareigoja savo klientams surasti darbą ir teikia tik tas paslaugas kurios yra nurodytos tinklapyje arba sutartyje.
3.6 Ši sutartis įsigalioja automatiškai klientui pratęsus studijas – “Studijų tarpininkui”  sutvarkius stojimo dokumentus ir/arba pratęsus studijų vizą.

Šios paslaugų teikimo sutarties nuostatos privalomos studijų tarpininkui ir visiems klientams. Klientas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta informacija ir suprato visas sutarties nuostatas bei informavo kitus klientus – naudos gavėjus, kad studijų tarpininko paslaugos yra organizuojamos tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visos šalys privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.

Klientas patvirtina paspausdamas varnelę sutinka su auksčiau ir žemiau išvardintomis sutarties taisyklėmis bei sąlygomis:

  • gavo rašytinį dokumentą (angliškai LETTER OF OFFER), kuriame išdėstyta visa su studijomis susijusi informacija: studijų pobūdis, mokėjimų suma ir studijų/mokėjimų grafikas, sutarties su mokymo įstaiga įsipareigojimai bei sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.
  • buvo informuotas apie numatomas išlaidas: studijų, vizos, privalomo sveikatos draudimo, privalomo sveikatos patikrinimo, agentūros paslaugų teikimo bei teisininko/advokato paslaugų teikimo mokesčio.
  • susipažino su studento įsipareigojimais https://www.studyinaustralia.gov.au bei atitinka studento kriterijus.

4. ŠALIŲ REKVIZITAI

“STUDIJŲ TARPININKAS” – įmonė EDUCATION CENTER PTY.LTD. ABN 916 077 942 21,

Studijų tarpininką atstovaujantis agentas/įmonės sąvininkas: Artūras Mickus

SEKITE NAUJIENAS IR SUŽINOKITE PIRMI APIE:

 

ARBA PRENUMERUOKITE NAUJIENLAIŠKĮ

Sužinok pirmas!